English
Español
Français
Русский
Deutsch
Nederlands

16894 supporters

Om deel te nemen aan andere IUF-campagnes, klik hier.


Datum update : 18-Oct-2019

Status: active

© 2021 IUF

Intimidatie van en repercussies tegen vakbonden escaleren bij AB InBev Sonepat India

Het management van de vestiging van de wereldwijde brouwer AB InBev in Sonepat, India, voert zijn aanvallen op de rechten van de vakbonden op. De afgelopen drie jaar hebben plaatselijke managers geweigerd te onderhandelen over een collectieve arbeidsovereenkomst met de Haryana Breweries Limited Mazdoor Union (HBLMU). Ze kozen integendeel voor repressie, zetten actieve vakbondsleden op non-actief en ontsloegen vier verkozen vakbondsleiders, onder wie de voorzitter en de algemeen secretaris.

Het management kwam terug op een in augustus 2016 ondertekende overeenkomst om gesanctioneerde leden van het vakbondscomité opnieuw in dienst te nemen en voerde zijn aanval op de rechten op door vakbondsvoorzitter Anil Kumar Saini, na een gemanipuleerd onderzoek, op 8 maart 2018 te ontslaan. Saini had gebruik gemaakt van compensatieverlof om een vergadering van de vakbonden van IUF AB InBev in India bij te wonen. Dat verlof had hij verkregen nadat hij verplicht was geweest 16 uur aan een stuk te werken op een officiële feestdag.

Toen het met selectieve intimidatie niet lukte de strijd van de vakbond voor rechten en erkenning te breken, orkestreerde het management een fysieke aanval op een vreedzaam vakbondsprotest op 28 april buiten een overheidskantoor in Sonepat. Daarbij raakte een lid van het vakbondscomité zwaargewond. Een valse klacht bij de politie, die was ingediend tegen vakbondsleden, leidde tot de arrestatie van de vakbondsleiders. De gearresteerde leiders zijn momenteel op borgtocht vrij.

De werknemers van AB InBev Sonepat en hun gezin zetten hun 24 uur durende protest aan de fabriekspoorten verder om te strijden voor hun recht op erkenning als vakbond en op het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst zonder sancties en intimidatie. GEBRUIK ONDERSTAAND FORMULIER OM EEN BOODSCHAP TE STUREN NAAR AB InBev, waarin u er bij het bedrijf op aandringt actie te ondernemen tegen de steeds grovere schendingen van de mensenrechten door alle ontslagen en op non-actief gestelde HBLMU-vakbondsleiders en -leden hun baan terug te geven herstellen en hen al hun rechten terug te geven, en de valse politie-aanklachten tegen vakbondsleiders te laten vallen. Het management van de vestiging van AB InBev in Sonepat moet de onafhankelijke, democratische HBLMU erkennen en te goeder trouw onderhandelen over een collectieve arbeidsovereenkomst met de vakbond.

Uw naam: [verplicht]
Uw e-mailadres: [verplicht]
Uw vakbond/organisatie:
Land:
Hier is de boodschap die u verzendt:

To Mr. Carlos Brito, CEO, AB InBev,
Cc Mr. Ben Verhaert, President, AB InBev India

Dear Mr. Brito,

I have learned that AB InBev management at the Sonepat plant in India management has engaged in a concerted effort to impede workers from accessing their rights to freedom of association and collective bargaining. For the past three years local managers have refused to negotiate a collective bargaining agreement with the Haryana Breweries Limited Mazdoor Union, have terminated four union committee members including the president and the general secretary and have suspended two active union members.

Management reneged on an August 2016 agreement reinstating victimized union committee members and Union President Anil Kumar Saini was dismissed on March 8, 2018 following a manipulated enquiry. Saini had used compensatory leave to attend an IUF AB InBev unions meeting in India, leave he acquired after being compelled to work 16 hours continuously on a public holiday.

The situation deteriorated further when management collaborated with an external, politically-motivated group to orchestrate a physical attack on a peaceful worker protest on April 28. A false police complaint for alleged assault was filed against union members resulted in the arrest of the union leadership, who are currently free on bail.

I call on AB InBev to act to put an end to the victimization of HBLMU leaders and members and ensure their unconditional reinstatement, drop the charges against union representatives and enter into good faith negotiations for a new collective bargaining agreement with the Haryana Breweries Limited Mazdoor Union at the Sonepat plant.

Yours sincerely

***************************************

Aan de heer Carlos Brito, CEO, AB InBev
Cc de heer Ben Verhaert, voorzitter, AB InBev India

Geachte heer Brito,

Ik heb vernomen dat het management van AB InBev in de vestiging van Sonepat in India betrokken is bij een gecoördineerde inspanning om werknemers te verhinderen hun rechten op vrijheid van vereniging en het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst uit te oefenen. De afgelopen drie jaar hebben plaatselijke managers geweigerd een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten met de Haryana Breweries Limited Mazdoor Union, vier leden van het vakbondscomité, onder wie de voorzitter en de algemeen secretaris, ontslagen en twee actieve vakbondsleden op non-actief gezet.

In augustus 2016 kwam het management terug op een overeenkomst om leden van het vakbondscomité tegen wie een sanctie liep, in ere te herstellen, en werd vakbondsvoorzitter Anil Kumar Saini, na een gemanipuleerd onderzoek, op 8 maart 2018 ontslagen Saini had gebruik gemaakt van compensatieverlof om een vergadering van de vakbonden van IUF AB InBev in India bij te wonen. Dat verlof had hij verkregen nadat hij verplicht was geweest 16 uur aan een stuk te werken op een officiële feestdag.

Op 28 april verergerde de situatie nog toen het management samenwerkte met een externe, politiek gemotiveerde groep om een fysieke aanval op een vreedzaam werknemersprotest te orkestreren. Een valse klacht bij de politie, die was ingediend tegen vkabondsleden, leidde tot de arrestatie van de vakbondsleiders, die momenteel op borgtocht vrij zijn.

Ik roep AB InBev op om een einde te maken aan de intimidatie van HBLMU-leiders en leden en ervoor te zorgen dat ze onvoorwaardelijk hun baan terugkrijgen, de aanklachten tegen de vakbondsvertegenwoordigers te laten vallen en te goeder trouw onderhandelingen aan te gaan voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst met de Haryana Breweries Limited Mazdoor Union in de vestiging van Sonepat.

Hoogachtend.

If you wish to send your own message and not use this text, please open your email client and paste these addresses into the To field:
carlos.brito@ab-inbev.com
Ben.Verhaert@ab-inbev.comStop spam!
Enter the number 1151 here:

Thank you

Als u in de toekomst op de hoogte wilt blijven van dringende acties, vink dan dit vakje aan: